Otázky a odpovědi:

Co je POLYTANOL?
POLYTANOL je přípravek k ochraně luk, pastvin, ovocných dřevin, zeleniny, okrasných rostlin a polních plodin proti hraboši polnímu a hryzci vodnímu.

Je POLYTANOL jedovatý?
Ano. POLYTANOL obsahuje fosfid vápenatý, který reaguje s půdní vlhkostí za vzniku jedovatého fosforovodíku. Fosforovodík lze rozpoznat díky jeho charakteristickému česnekovému zápachu.

Škodí POLYTANOL rostlinám a plodům?
Ne. POLYTANOL lze použít u okrasných i užitkových rostlin bez jakýchkoli následků na kvalitu či chuť zeleniny, nebo ovoce. Žádná ochranná doba mezi použitím přípravku a sklizní není zapotřebí.

Poškozuje POLYTANOL půdu?
Ne. Aktivitám půdní mikroflóry POLYTANOL nezabraňuje. POLYTANOL také nemá vliv na žížalu obecnou. Zbytkové látky, vzniklé po rozpadu POLYTANOLU, tvoří anorganickou hmotu, skládající se především z vápníku a fosfátů, které se vyskytují běžně v přírodě a působí jako hnojiva.

Čím se liší POLYTANOL od ostatních přípravků, určených k ochraně proti hrabošům a hryzcům?
POLYTANOL uvolňuje na rozdíl od jiných přípravků fosforovodík velmi rychle, takže je v krátkém čase dosaženo natolik vysoké koncentrace účinné látky, aby byl zaručen spolehlivý výsledek při ničení hlodavců.

Kde se smí POLYTANOL použít?
POLYTANOL lze používat pouze na volných prostranstvích. Jakékoli použití v uzavřených prostorách, pod budovami anebo v jejich blízkosti a v bezprostřední blízkosti vodotečí (do vzdálenosti 5m) je zakázáno.

Jak se POLYTANOL aplikuje?
POLYTANOL se vkládá přímo do nor, vždy po osmi až deseti krocích, v dávce 8 gramů ( tzn. asi 20 granulí). Po vložení granulí je nutné noru okamžitě uzavřít zeminou, nebo travním drnem. Neudusávat! Při aplikaci na poli je nejvhodnější pokládat dávky nejdříve do nor podél okraje a posléze postupovat směrem ke středu pole. Vytvoří se tak prstenec, který zabraňuje úniku hlodavců z plochy. Aby se zabránilo znovuosídlení plochy, je vhodné aplikovat přípravek v rámci společných akcí současně i na sousedních pozemcích.

Jak dlouho POLYTANOL působí?
Plyn uvolněný z POLYTANOLU se v půdě nachází po dobu maximálne 48 hodin. Poté jsou veškeré zbytky jedovatého fosforovodíku zlikvidovány. Plochu je nutné označit nápisem „Chemicky ošetřeno“ po dobu 7 dní.

Kde má být POLYTANOL uskladněn?
POLYTANOL musí být skladován pouze v originálním balení v dobře větratelných a uzamykatelných prostorách, nikdy společně s potravinami, krmivy či nápoji. Balení se musí po otevření bezpodmínečně spotřebovat, zbytky nesmí být dále skladovány.

Jak lze POLYTANOL zlikvidovat?
Zbytky POLYTANOLU je nejvhodnější zahrabat do půdy v den aplikace., v žádném případě nesmí být vyhozeny do popelnice, kde by mohlo dojít ke vznícení. Do domovního odpadu se smí vyhodit pouze prázdné obaly.